Giới thiệu 01/03/2024:16:35:51
CHI CỤC KIỂM LÂM THANH HÓA
Trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, trụ sở đặt tại số 3 đường Hạc Thành, phường Điện biên, Thành phố Thanh Hóa

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa

1. Lãnh đạo Chi cục

1.1. Chi cục trưởng:

Đồng chí: Đàm Văn Hùng

CQ: 3.728.267      DD: 0915.245.769

Email:  hungkhln@gmail.com

1.2. Các Phó Chi cục trưởng:

          


 

Vũ Văn Vân
CQ:
DD: 0915.394.171
vuvanklth@gmail.com

   

Thiều Văn Lực
CQ: 3.718.238
DD: 0912 506 418
lucbttn_th@yahoo.com.vn

 

     2. Nhiệm vụ và quyền hạn: (Trích Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

            2.1. Về quản lý rừng:

         a) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

         b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về lâm nghiệp đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

         c) Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc ban hành theo tham quyền các văn bản về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

          2.2. Về phát triển rừng:

        a) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về trồng rừng, cải tạo rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, nuôi dưỡng, làm giàu rừng.

        b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về trồng rừng, cải tạo rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, nuôi dưỡng và làm giàu rừng

         c) Thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án bảo vệ, phát triển rừng, các mô hình khuyến lâm, phát triển lâm sản ngoài gỗ theo quy định của pháp luật; thiết kế công trình lâm sinh.

          d) Thực hiện công tác trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh.

         đ) Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các dự án bảo vệ và phát triển rừng.

         2.3. Về giống cây lâm nghiệp:

       a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch và phát triển hệ thống vườn giống, rừng giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

        b) Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý giống, các nguồn giống, vườn giống cây trồng lâm nghiệp; tổ chức việc bình tuyển và công nhận cây mẹ, cây đầu dòng và rừng giống trên địa bàn tỉnh. Xây dựng phương án, biện pháp, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định.

         2.4. Về sử dụng rừng:

       a) Tham mưu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn, kiểm tra chủ rừng xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững, kế hoạch khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ và chế biến, thương mại lâm sản, giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật.

        b) Thẩm định, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác gỗ rừng tự nhiên, khai thác, tỉa thưa gỗ rừng trồng, khai thác các loại lâm sản khác theo quy định

      c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch về chi trả dịch vụ môi trường rừng.

         2.5. Bảo tồn thiên nhiên:

       a) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng hệ thống rừng đặc dụng và rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh.

        b) Tham mưu quản lý các khu rừng đặc dụng, bảo tồn đa dạng sinh học, các loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật.

        c) Hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý vi phạm trong hoạt động gây nuôi, trồng cấy nhân tạo động vật, thực vật hoang dã và bảo vệ môi trường rừng theo quy định của pháp luật.

        d) Hướng dẫn, kiểm tra về bảo tồn thiên nhiên, gây nuôi, trồng cấy các loài động vật rừng, thực vật rừng theo quy định của pháp luật; giáo dục môi trường gắn với cộng đồng tại các khu bảo tồn thiên nhiên.

        2.6. Bảo vệ rừng

        a) Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền huy động các đơn vị vũ trang; huy động lực lượng, phương tiện khác của các tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn; phối hợp với chủ rừng và chính quyền các cấp kịp thời ngăn chặn, ứng cứu cháy rừng và phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết và cấp bách.

        b) Tổ chức thực hiện các biện pháp chống chặt, phá rừng trái phép và các hành vi trái pháp luật xâm hại đến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng.

       c) Tổ chức xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành; kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng; theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng, thống kê, kiểm kê rừng và đất lâm nghiệp; tham gia phòng, trừ sâu bệnh hại rừng.

      d) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ rừng thuộc sở hữu toàn dân nơi nhà nước chưa giao, chưa cho thuê.

      đ) Phối hợp hoạt động bảo vệ rừng đối với lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng và lực lượng bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức quản lý, bảo vệ rừng, lập và thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy rừng của chủ rừng.

       2.7. Bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh:

      a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất quy hoạch phát triển rừng, việc kinh doanh, chể biến lâm sản; xác minh, xác nhận nguồn gốc lâm sản đối với cơ sở kinh doanh, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu lâm sản.

      b) Tổ chức đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính; khởi tố, điều tra vụ án hình sự hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

       c) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ rừng khi rừng bị xâm hại.

       2.8. Xây dựng lực lượng và tuyên truyền:

      a) Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chế độ, chính sách và pháp luật cho công chức, viên chức ngành lâm nghiệp và các tố chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lâm nghiệp trên địa bàn; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp.

       b) Cấp phát, quản lý trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ kiểm lâm, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị chuyên dùng của kiểm lâm địa phương; ấn chỉ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định pháp luật.

      2.9 Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật lâm nghiệp theo quy định pháp luật; tổ chức hoạt động du lịch sinh thái phải phù hợp với quy hoạch khu rừng đặc dụng và quy định của pháp luật.

      2.10. Thực hiện hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn theo quy định của pháp luật

      2.11. Thực hiện thanh tra chuyên ngành về lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phòng chổng tham nhũng trong lĩnh vực lâm nghiệp; thực hiện việc báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

       2.12. Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý tổ chức, biên chế công chức, vị trí việc làm, công chức, viên chức, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

         2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đổc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

3. Các Phòng ban trực thuộc:

Phòng Quản lý bảo vệ rừng.

- Phòng Bảo tồn thiên nhiên.

- Phòng Thanh tra - Pháp chế.

- Phòng Tổ chức, tuyên truyển và  xây dựng lực lượng.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng sử dụng và phát triển rừng
        4. Các đơn vị trực thuộc

Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát

Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa

Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn

Hạt Kiểm lâm huyện Bá Thước

Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh

Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Lặc

Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Thủy

Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Thành

Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân

Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân

Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân

Hạt Kiểm lâm huyện Như Thanh

Hạt Kiểm lâm huyện Nông Cống

Hạt Kiểm lâm huyện Tĩnh Gia

Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung

Hạt Kiểm lâm Thành Phố

Hạt Kiểm lâm Ven Biển

Đội KLCĐ và PCCCR số 1

Đội KLCĐ và PCCCR số 2

Số lượt đọc : 22527 - Cập nhật lần cuối: 01/03/2024 04:03:51 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành