Tin tức - Sự kiện 20/04/2023:14:56:59
XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ CHI CỤC KIỂM LÂM TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

         Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa được thành lập ngày 15/11/1973 theo Quyết định số 63/QĐ-TCCB của Tổng cục Lâm nghiệp. Trải qua 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, công chức, viên chức kiểm lâm Thanh Hóa luôn không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trao dồi kỹ năng nghiệp vụ, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ảnh:  Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho CC, VC Kiểm lâm

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND trực tiếp là Sở Nông nghiệp và PTNT, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương, Đảng ủy Chi cục kiểm lâm đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, cách làm phù hợp, thiết thực nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Các chi bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Phòng, đơn vị, đề ra nhiều giải pháp lãnh, chỉ đạo đúng đắn, có tính khả thi cao; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp, nguyên tắc sinh hoạt, lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, chăm lo giáo dục, rèn luyện và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cả về nhận thức tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị và động cơ phấn đấu; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn các cấp. Công tác cán bộ thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ. Tuyệt đại đa số cán bộ, công chức, viên chức không có biển hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, luôn giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Hằng năm, 100% đảng viên đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các chỉ tiêu nhiệm vụ về chuyên môn nghiệp vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả đó, đã góp phần xây dựng Chi cục kiểm lâm ngày càng vững mạnh, toàn diện; năng lực, bản lĩnh chính trị ngày càng được tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

         Thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít những khó khăn thách thức, đặc biệt dịch bệnh Covid-19 còn nhiều rủi ro, khó lường; kinh tế thế giới có nhiều biến động; áp lực về lạm phát, biến động về giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất tăng cao; kinh phí, suất đầu tư cho phát triển lâm nghiệp giảm, phân bổ chậm; lực lượng kiểm lâm thiếu nhiều so với biên chế; thời tiết diễn biến bất thường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy rừng; một số khó khăn, vướng mắc về diện tích đất sản xuất, lợi ích của người dân trong công tác QLBVR khi thực hiện đóng cửa rừng tự nhiên chưa được giải quyết; nhu cầu chuyển đổi đất lâm nghiệp cho các dự án; đất sản xuất, đất ở, gỗ làm nhà, gia dụng cho người dân ngày càng tăng, đời sống của một bộ phận người dân khu vực miền núi còn khó khăn… đã gây áp lực rất lớn lên công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

         Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác quản lý bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng trong thời gian tới, đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng kiểm lâm, Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp; đổi mới nội dung, phương pháp lãnh, chỉ đạo, trong đó, tập trung một số giải pháp chủ yếu sau:

         Một là, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, Nghị quyết đại hội đảng bộ Chi cục Kiểm lâm lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Chỉ thị 13 ngày 12/01/2017 của Ban bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng”. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm cán bộ kiểm lâm phải thấm nhuần sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng. Từ đó, xây dựng Chi cục Kiểm lâm luôn là một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; mỗi cán bộ, công chức, viên chức thực sự tiên phong, gương mẫu về tư tưởng chính trị, năng lực, trí tuệ, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, quy định của ngành và địa phương nơi công tác.

          Hai là, tập trung xây dựng các chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên. Trước hết là năng lực cụ thể hóa và triển khai Chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng. Tập trung duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, đổi mới phong cách, phương pháp công tác; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm với phương châm “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

 Ảnh: Thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra rừng

Ba là, lãnh đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, cơ cấu phù hợp, chất lượng không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Coi trọng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc. Gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ. Đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo theo hướng tập trung, khoa học, sâu sát, quyết liệt, nói đi đôi với làm; phân công, phân cấp, gắn trách nhiệm cá nhân rõ ràng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt là những người công tác ở vùng sâu, vùng xa; những người có hoàn cảnh khó khăn, để yên tâm công tác thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách được giao.

          Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Thực hiện tốt quan điểm, nguyên tắc, phương châm công tác kiểm tra giám sát giúp cho mọi tổ chức đảng và cán bộ đảng viên nhận ra được những tồn tại khuyết điểm, chủ động phòng ngừa và khắc phục những thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt quan điểm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; gắn kiểm tra tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát chuyên môn về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, đoàn kết nội bộ, thực hiện nhiệm vụ đảng viên và chức trách được giao. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm kỷ luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc, thẩm quyền, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

          Năm là, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân; tích cực tham gia các phong trào xây dựng địa phương nơi công tác; giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa. Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ các xã, thôn bản thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao gắn với nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

            Tự hào về truyền thống vẻ vang của kiểm lâm Việt Nam nói chung kiểm lâm Thanh Hóa nói riêng, trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ đảng viên Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa luôn tôi luyện bản lĩnh, ý chí vững vàng, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng./.

 

Tác giả: ĐẢNG ỦY CHI CỤC KIỂM LÂM THANH HÓA
Số lượt đọc : 223 - Cập nhật lần cuối: 20/04/2023 02:04:59 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành